Algemene voorwaarden - R.P. Bakker

R.P. Bakker - logo
r.p.bakker
creativity for your moments
R.P. Bakker - logo
r.p.bakker
creativity for your moments
Ga naar de inhoud
Logo - R.P. Bakkerr.p. bakker
creativity for your moments

algemene voorwaardenLogo R.P. Bakker
r.p. bakker
Rodenrijseweg 110, 2651 AT Berkel en Rodenrijs

Contactgegevens:
https://www.rpbakker.com/
Rodenrijseweg 110
2651 AT Berkel en Rodenrijs

06 - 49 812 905

Artikel 1
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elke overeenkomst tussen r.p. bakker en koper.

Inkoopvoorwaarden van koper en eventuele afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden gelden slechts voor het specifieke geval waarvoor r.p. bakker dit schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 2
De koopovereenkomst komt tot stand na acceptatie door r.p. bakker van een door de koper geplaatste order. Acceptatie vindt plaats door middel van orderbevestiging, ofwel doormiddel van het geven van feitelijke uitvoering aan de opdracht.

Artikel 3
Wanneer door nieuwe voorschriften of tarieven van enige publiekrechtelijke instantie de kostprijs van de verkochte goederen wordt beïnvloed, kan deze invloed tot aan de levering door r.p. bakker  worden verrekend. Alle genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten.

Artikel 4
Levering in Nederland geschiedt binnen zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Deze termijn mag, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet worden beschouwd als een fatale termijn, zodat r.p. bakker bij niet tijdige levering derhalve in gebreke moet worden gesteld r.p. bakker kan leveren in gedeelten. Elke deellevering kan afzonderlijk worden gefactureerd.

Plaats en voorwaarden van leveren kunnen per geval worden bepaald, waarbij de meest recente editie van de incoterms van de internationale Kamer van Koophandel van toepassing zijn.

Het risico gaat over op de koper na aflevering, og, ingeval van aflevering af fabriek, op datum van levering.

Overeenkomsten aangegaan voor een nog nader te bepalen aantal leveringen gedurende een bepaalde periode kunnen door r.p. bakker, wanneer koper ten aanzien van enige deellevering in gebreke is, tussentijds schriftelijk worden opgezegd.

Artikel 5
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Europese munt de euro en acht dagen na de factuurdatum zonder korting. Verkoper kan echter betaling voorafgaande aan de levering verlangen, alsmede bepaalde (internationaal bekende) vormen van constante betaling. Koper doet door het aangaan van de overeenkomst afstand van zijn recht op verrekening, indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald is koper voor het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer koper in gebreken blijft kan r.p. bakker door eenvoudige schriftelijke mededeling de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden. Koper is in dat geval over het factuurbedrag de in Nederland gelden wettelijke rente, vermeerderd met 2%, verschuldigd.

Eventuele buitengerechtelijke kosten, gemaakt ter inning van de vordering, komen voor rekening van de koper. Deze kosten worden vastgesteld op het incassotarief, geadviseerd of te adviseren door de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag, echter met een minimum van Euro 250,00 exclusief Omzetbelasting.

Artikel 6
In geval van niet-betaling op de vervaldag zal de verkoop door ons als uiting kunnen worden beschouwd van rechtswegen en zonder aanmaning. De eigendom van de verkochte en geleverde zaken blijft tot het moment van volledige betaling bij r.p. bakker. De koper dient deze zaken te verzekeren tegen beschadiging en vernietiging. Alle risico’s zijn ten laste van koper. Tot het moment van betaling is de koper gerechtigd tot doorverkoop binnen het raam van zijn normale bedrijfsuitoefening. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Desgewenst kan r.p. bakker  verlangen dat op de aldus ontstane vorderingen van koper op haar afnemers ten behoeve van r.p. bakker een stil pandrecht wordt gevestigd. Tot het moment van betaling is de koper gerechtigd tot verwerking van de zaken binnen het raam van zijn normale bedrijfsuitvoering. Bij het aangaan van de koopovereenkomst met r.p. bakker vestigt de koper op de op bovenstaande wijze ontstane nieuwe zaken een bezitloos pandrecht ten behoeve van r.p. bakker, dit tot zekerheid van de nog openstaande vorderingen.

Artikel 7
Reclames dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, vergezeld van bewijsstukken. r.p. bakker heeft in het geval van reclame de keuze om alsnog zonder gebreken te leveren, of de koopsom terug te betalen. Tenzij anders overeengekomen is r.p. bakker niet verantwoordelijk voor een bepaalde kwaliteitsnorm of voor de geschiktheid van de geleverde goederen voor een bepaald gebruiksdoel. Koper heeft het recht om voor levering voor eigen rekening een monster te trekken.

Artikel 8
Aansprakelijkheid van r.p. bakker uit hoofde van niet, te late of gebrekkige levering, is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.

Artikel 9
r.p. bakker heeft het recht zonder schriftelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door eenzijdige opzegging dadelijk of tegen een aan te geven datum te beëindigen of -onderhandhaving der overeenkomst voor het overige- de levering aan koper tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten indien:

koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, onder curatele wordt gesteld, wanneer er beslag op kopers goederen of ten laste van koper onder derden gelegd wordt, of

zich voor r.p. bakker een geval van overmacht voordoet. Voor r.p. bakker zal onder meer als overmacht gelden elke omstandigheid die direct of indirect storend werkt op de regelmatige gang van het commercieel of industrieel bedrijf van r.p. bakker of dat van een van haar toeleveranciers.

Artikel 10
De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen verband houdende met de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar r.p. bakker is gevestigd. r.p. bakker heeft het recht wanneer zij dat redelijk oordeelt hiervan af te wijken en geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht dat zal zijn samengesteld in overeenstemming met het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut, en dat zal beslissen naar de regels de Rechts.

Gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s - Gravenhage


r.p. bakker
Rodenrijseweg 110
2651 AT Berkel en Rodenrijs
Telefoon: 0031 (0) 6 - 49 812 905
info@rpbakker.com | www.rpbakker.com

Banknaam: ING Bank
IBan - Nummer: NL80 INGB 0660 0482 72
Logo R.P. Bakker
Logo - R.P. Bakker
r.p.bakker
creativity for your moments
© copyright 2012 – heden r.p. bakker
wil je ons volgen?
Rodenrijseweg 110
2651 AT Berkel en Rodenrijs

info@rpbakker.com
Terug naar de inhoud